Deelname- en leveringsvoorwaarden


Masterclass Reinventing Control
Workshops
Presentaties/Lezingen

 

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PPenP betreffende de deelname aan de masterclass reinventing control, workshops en presentaties/lezingen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover ze schriftelijk zijn bevestigd door PPenP.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen PPenP en de deelnemer komt tot stand door verzending van het online inschrijving- of aanmeldingsformulier, of door bevestiging door PPenP aan de deelnemer van diens per e-mail ingezonden aanmelding of opdracht, of door bevestiging door PPenP aan de deelnemer van diens aanmelding per telefoon.

2.2 Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van PPenP te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen PPenP en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een deelnemer zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een terzake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever als de deelnemer zelf.

2.4 Door zich in te schrijven, gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan.

Artikel 3. Annulering door de deelnemer

3.1 De deelnemer aan de masterclass reinventing control e/o workshop heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren.

3.2 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. PPenP stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

3.3 Na de datum van inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden binnen 14 dagen retour.

3.4 Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de masterclass reinventing control, workshop e/o presentatie/lezing wordt door PPenP 75% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

4.1 In geval de deelnemer na aanvang van de masterclass reinventing control e/o workshop de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

Artikel 5. Vervanging

5.1 De deelnemer kan in plaats van zichzelf in overleg een ander aan de masterclass reinventing control e/o workshop laten deelnemen, alleen slechts indien de vervanging aan PPenP wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de masterclass e/o workshop.

5.2 Bij tussentijdse beëindiging bestaat niet het recht tot het zenden van een plaatsvervanger.

Artikel 6. Annulering, uitstel en weigering door PPenP

6.1 PPenP behoudt zich het recht voor kleine inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma van masterclass, workshop e/o presentatie/lezing.

6.2 PPenP behoudt zich het recht voor de masterclass reinventing control, workshop e/o presentatie/lezing te annuleren of uit te stellen indien daartoe door PPenP voldoende reden aanwezig wordt geacht. PPenP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. PPenP verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door PPenP wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door PPenP.

6.3 Indien daartoe door PPenP voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan PPenP besluiten (een gedeelte van) de masterclass reinventing control, workshop e/o presentatie/lezing op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.

6.4 Bij datumwijziging van de masterclass reinventing control, workshop e/o presentatie/lezing door PPenP is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De deelnemer kan in dat geval de deelname kosteloos annuleren.

6.5 Eveneens heeft PPenP om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan PPenP betaalde bedrag.

6.6 Bij wanbetaling heeft PPenP het recht de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan de masterclass reinventing control, workshops e/o presentatie/lezing van PPenP.

Artikel 7. Facturering

7.1 De kosten voor de masterclass reinventing control, workshop e/o presentatie/lezing wordt direct achteraf gefactureerd. De factuur kan worden voldaan per bank. In dit geval dient de factuur, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

7.2 Bij overschrijding van enig in deze voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. In dat geval is PPenP bevoegd tot incasso over te gaan. Aan de deelnemer kunnen in dat geval incassokosten (15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en vermeerderd met de verschuldigde BTW) in rekening worden gebracht over de verschuldigde som.

7.3 Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt PPenP zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de masterclass reinventing control, workshop e/o presentatie/lezing. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

7.4 Facturen worden verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres e/o opgegeven postadres.

Artikel 8. Klachten

8.1 Als een deelnemer een klacht heeft over de inhoud of organisatie van de masterclass, workshop e/o presentatie/lezing dan kan hij of zij deze per mail sturen aan PPenP (zie Contact).

8.2 Eventuele klachten worden volgens de Klachtenregeling van PPenP afgehandeld. (zie klachtenregeling)

Artikel 9. Auteursrecht en eigendomsrecht

9.1 Het auteursrecht op de verschillende masterclass- en workshopprogramma’s, alsmede het auteursrecht op alle informatie op de website PPenP.nl, reinventingcontrol.nl en agilecontrolling.nl, berust bij PPenP. Het auteursrecht op het leerboek reinventing control, de blogbundel reinventing control, de presentaties, powerpoints, pdf’s en eventuele handouts van de verschillende presentaties, berust bij PPenP. Niets hiervan mag zonder schriftelijke toestemming van PPenP worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.

9.2 Het eigendomsrecht van het boekenpakket berust bij de deelnemer.

Artikel 10. Disclaimer

10.1 Hoewel alle masterclasses, workshops e/o presentaties/lezingen met zorg worden samengesteld, aanvaard PPenP geen enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de masterclasses, workshops e/o presentaties/lezingen.

Artikel 11. Privacyverklaring

11.1 De noodzakelijke registratie van PPenP beperkt zich tot contactgegevens (naam, adres, email en telefoon), bedrijfsnaam of werkgever en eventueel registratienummer(s) (BIG of beroepsvereniging).

Deze gegevens worden door PPenP gebruikt voor de volgende doelen:

  • voor inschrijving voor en op de hoogte houden van,
  • voor het opmaken en versturen van de bijbehorende factuur,
  • voor het eventueel opvoeren bij geaccrediteerde registers (EICPC),
  • voor het verzenden van de nieuwsbrief.

11.2 Voor de verwerking van in 11.1 genoemde gegevens maakt PPenP gebruik van de diensten van internetbureau Refresj (voor online inschrijving en voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven). Refresj deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden verwerken, noch verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar stellen.

11.3 PPenP gaat zorgvuldig om met de deelnemer gegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van de specifieke overeenkomst. Gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer zelf ter beschikking gesteld aan derden.

11.4 PPenP stuurt nieuwsbrieven alleen aan mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee men zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

11.5 Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

11.6 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor PPenP, haar medewerkers en de docenten. PPenP verklaart hierbij bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën geheim te houden.